News

Canada Jan Tr Ipsos Pcsi Decrease to 50.17 Vs Prev 52.09

CANADA JAN TR IPSOS PCSI DECREASE TO 50.17 VS PREV 52.09
Đề xuất: Forex News
 
Triển vọng kinh doanh của Úc vẫn lạc quan; Lợi nhuận, các mong...
2017-04-28 06:44:00 UTC+00 2 days, 13 hours, 52 min. ago  
Xem hôm nay: 906 
Trái phiếu Chính phủ Úc khôi phục thị trường nợ toàn cầu mạnh...
2017-04-28 05:22:00 UTC+00 2 days, 15 hours, 14 min. ago  
Xem hôm nay: 681 
Trái phiếu Chính phủ New Zealand đóng cửa cao hơn trên bảo hiểm...
2017-04-28 06:03:00 UTC+00 2 days, 14 hours, 33 min. ago  
Xem hôm nay: 733 
Czk có thể duy trì biến động trong những tuần và tháng tới, Kbc...
2017-04-28 08:47:00 UTC+00 2 days, 11 hours, 49 min. ago  
Xem hôm nay: 639 

Support and resistance levels

EUR/USD
GBP/USD
USD/JPY
GBP/JPY
EUR/CHF
AUD/USD
Apr 30 at 20:36 UTC