Instaforex

外汇计算器

TRADER CALCULATOR

交易者的计算器的作用是:计算当前与新头寸的利润与损失(如果局部关闭或转弯的话)。

计算器也显示货币对的当前牌价与新闻的定时器。
货币对 杠杆 一个手的大小 交易量 (手) 账户的货币 当前牌价 一个点的价格 押款
计算

脚注:

货币对的一个点价格根据货币对的当前牌价被计算的。

请注意:InstaForex公司的一个点等于10000美元。

下面有为计算货币对与CFD一个点价格的公式:

一个点(1 pips)的价格计算方法:

1. XXX/USD
一个点的价格 = 1  * (交易量)
2. USD/XXX
     一个点的价格 = 1/(USD/XXX) * (交易量)
3. AAA/BBB
     一个点的价格 =(AAA/USD)/ (AAA/BBB) * (交易量)

 

CFD的一个点的价格计算方法:

一个点的价格 = 交易量 * 契约的大小 * 价格的最小变化;


股息计算器

下面的股息表,包括NYSE集团中每一个交易工具的下一次派发股息的日期的信息。所有派息日之前未关闭的差价合约工具都会根据相应栏中的股息进行调整。

举例:假设在除息日股息为A,"买入"仓位的股票#B两手,则从股票#B的交易中派发的股息的总数为:2手 X 100股 X A美元。如果有多个未结束的#B股仓位,则总股息为其总和。

当交易的余额为负值,(交易总额为空头)股息为负值。

股息修正计算示例:

微软(MSFT)董事会宣布在六月十日以0.13美元的价格回购季度股息:
* 除息日期 - 08.18.2009;
* 登记日期 - 08.20.2009;
* 派息日期 - 10.09.2009.

一手该股票的股息为: 100 x 0.130 = 13美元。
在四月十八日有一手(100股)空头仓位,13美元将被扣除。有一手的多头仓位,13美元将被计入账户。调整将在登记日期生效。

股息计算器


符号 数量(手数) 总量 股息 下一除息日期
     


代码 声明日期 登记日期 派息日期 除息日期 总价,美元计 周期
#AA 17.01.2016 04.02.2016 24.02.2016 02.02.2016 0.03 季度
#AAPL 25.01.2016 07.02.2016 10.02.2016 03.02.2016 0.52 季度
#AIG 01.11.2015 06.12.2015 20.12.2015 02.12.2015 0.28 季度
#AXP 27.09.2015 08.10.2015 09.11.2015 06.10.2015 0.29 季度
#BA 13.12.2015 11.02.2016 03.03.2016 09.02.2016 1.09 季度
#BAC 20.01.2016 03.03.2016 24.03.2016 01.03.2016 0.05 季度
#BK 20.01.2016 01.02.2016 11.02.2016 28.01.2016 0.17 季度
#BHP 25.08.2015 10.09.2015 28.09.2015 08.09.2015 1.24 半年
#C 23.01.2016 31.01.2016 25.02.2016 28.01.2016 0.05 季度
#CAT 08.12.2015 19.01.2016 19.11.2016 14.01.2016 0.77 季度
#CHL 20.08.2015 03.09.2015 12.10.2015 01.09.2015 0.8853 半年
#CMCSA 26.10.2015 05.01.2016 26.01.2016 03.01.2016 0.25 季度
#CSCO 17.11.2015 05.01.2016 19.01.2016 03.01.2016 0.21 季度
#CVX 16.01.2016 17.02.2016 09.03.2016 15.02.2016 1.07 季度
#DD 25.01.2016 11.02.2016 13.03.2016 09.02.2016 0.38 季度
#DIS 01.12.2015 13.12.2015 10.01.2016 09.12.2015 0.71
#F 11.01.2016 28.01.2016 29.02.2016 26.01.2016 0.15 季度
#FCX 29.09.2015 14.10.2015 01.11.2015 12.10.2015 0.05 季度
#FDX 01.11.2015 13.12.2015 03.01.2015 09.12.2015 0.25 季度
#GE 10.12.2015 20.12.2015 24.01.2016 16.12.2015 0.23 季度
#GS 18.01.2016 01.03.2016 29.03.2016 28.02.2016 0.65 季度
#HAL 02.11.2015 02.12.2015 23.12.2015 30.11.2015 0.18 季度
#HD 18.11.2015 02.12.2015 16.12.2015 30.11.2015 0.59 季度
#HON 29.10.2015 18.11.2015 09.12.2015 16.11.2015 0.595 季度
#HPQ 26.01.2016 08.03.2016 05.04.2016 06.03.2016 0.124 季度
#IBM 25.01.2016 09.02.2016 09.03.2016 07.02.2016 1.3 季度
#INTC 21.01.2016 06.02.2016 29.02.2016 02.02.2016 0.26 季度
#IP 11.01.2016 15.02.2016 14.03.2016 10.02.2016 0.44 季度
#JNJ 03.01.2016 22.02.2016 07.03.2016 18.02.2016 0.75 季度
#JPM 07.12.2015 05.01.2016 30.01.2016 03.01.2016 0.44 季度
#KO 14.10.2015 30.11.2015 14.12.2015 26.11.2015 0.33 季度
#KHC 07.12.2015 22.12.2015 14.01.2016 20.12.2015 0.5750 季度
#MA 07.12.2015 07.01.2016 08.02.2016 05.01.2016 0.19 季度
#MCD 26.01.2016 29.02.2016 14.03.2016 25.02.2016 0.89 季度
#MDLZ 07.12.2015 30.12.2015 13.01.2016 28.12.2015 0.17 季度
#MMM 01.02.2016 11.02.2016 11.03.2016 09.02.2016 1.11 季度
#MO 08.12.2015 23.12.2015 10.01.2016 21.12.2015 0.565 季度
#MON 06.12.2015 07.01.2016 28.01.2016 05.01.2016 0.54 季度
#MRK 23.11.2015 14.12.2015 07.01.2016 10.12.2015 0.46 季度
#MRVL 30.11.2015 15.12.2015 28.12.2015 13.12.2015 0.06 季度
#MS 18.01.2016 28.01.2016 14.02.2016 26.01.2016 0.15 季度
#MSFT 01.12.2015 17.02.2016 09.03.2016 15.02.2016 0.36 季度
#NKE 18.11.2015 08.12.2015 03.01.2016 06.12.2015 0.32 季度
#ORAN 18.08.2015 03.12.2015 28.12.2015 01.12.2015 0.2212 半年
#ORCL 14.12.2015 05.01.2016 26.01.2016 03.01.2016 0.15 季度
#PBR 19.03.2014 06.04.2014 06.04.2014 02.04.2014 0.4439
#PEP 03.02.2016 03.03.2016 30.03.2016 01.03.2016 0.7025 季度
#PFE 13.12.2015 04.02.2016 01.03.2016 02.02.2016 0.3 季度
#PG 11.01.2016 21.01.2016 21.02.2016 19.01.2016 0.6629 季度
#POT 10.09.2015 13.01.2016 03.02.2016 11.01.2016 0.38 季度
#QCOM 11.01.2016 01.03.2016 22.03.2016 28.02.2016 0.48 季度
#SBUX 09.11.2015 03.02.2016 18.02.2016 01.02.2016 0.2 季度
#SNDK 21.07.2015 02.08.2015 24.08.2015 29.07.2015 0.3 季度
#SPY 16.12.2015 21.12.2015 18.01.2016 17.12.2015 1.2116 季度
#T 17.12.2015 07.01.2016 31.01.2016 05.01.2016 0.48 季度
#TEVA 29.10.2015 16.11.2015 02.12.2015 12.11.2015 0.289 季度
#TRI 21.10.2015 18.11.2015 14.12.2015 16.11.2015 0.335 季度
#TRV 20.01.2016 09.03.2016 30.03.2016 07.03.2016 0.61 季度
#UBS 30.08.2014 20.09.2015 21.09.2015 17.09.2015 0.2588
#UL 18.01.2016 04.02.2016 08.03.2016 02.02.2016 0.3246 季度
#UPS 04.11.2015 15.11.2015 01.12.2015 11.11.2015 0.73 季度
#UTX 13.10.2015 12.11.2015 09.12.2015 09.11.2015 0.64 季度
#V 20.10.2015 12.11.2015 30.11.2015 09.11.2015 0.14 季度
#VZ 02.12.2015 07.01.2016 31.01.2016 05.01.2016 0.565 季度
#WFC 25.01.2016 04.02.2016 29.02.2016 02.03.2016 0.375 季度
#WMT 18.02.2015 03.12.2015 03.01.2016 01.12.2015 0.49 季度
#XOM 26.01.2016 10.02.2016 09.03.2016 08.02.2016 0.73 季度