ForexMart ForexMart

外汇计算器

交易员计算器

交易者的计算器的作用是:计算当前与新头寸的利润与损失(如果局部关闭或转弯的话)。

计算器也显示货币对的当前牌价与新闻的定时器。
货币对 杠杆 一个手的大小 交易量 (手) 账户的货币 当前牌价 一个点的价格 押款
计算

脚注:

货币对的一个点价格根据货币对的当前牌价被计算的。

请注意:InstaForex公司的一个点等于10000美元。

下面有为计算货币对与CFD一个点价格的公式:

一个点(1 pips)的价格计算方法:

1. XXX/USD
一个点的价格 = 1  * (交易量)
2. USD/XXX
     一个点的价格 = 1/(USD/XXX) * (交易量)
3. AAA/BBB
     一个点的价格 =(AAA/USD)/ (AAA/BBB) * (交易量)

 

CFD的一个点的价格计算方法:

一个点的价格 = 交易量 * 契约的大小 * 价格的最小变化;


股息计算器

下面的股息表,包括NYSE集团中每一个交易工具的下一次派发股息的日期的信息。所有派息日之前未关闭的差价合约工具都会根据相应栏中的股息进行调整。

举例:假设在除息日股息为A,"买入"仓位的股票#B两手,则从股票#B的交易中派发的股息的总数为:2手 X 100股 X A美元。如果有多个未结束的#B股仓位,则总股息为其总和。

当交易的余额为负值,(交易总额为空头)股息为负值。

股息修正计算示例:

微软(MSFT)董事会宣布在六月十日以0.13美元的价格回购季度股息:
* 除息日期 - 08.18.2009;
* 登记日期 - 08.20.2009;
* 派息日期 - 10.09.2009.

一手该股票的股息为: 100 x 0.130 = 13美元。
在四月十八日有一手(100股)空头仓位,13美元将被扣除。有一手的多头仓位,13美元将被计入账户。调整将在登记日期生效。

股息计算器


符号 数量(手数) 总量 股息 下一除息日期
     


代码 声明日期 登记日期 派息日期 除息日期 总价,美元计 周期
#AA 28.09.2016 10.11.2016 24.11.2016 07.11.2016 0.09 季度
#AAPL 01.05.2017 14.05.2017 17.05.2017 10.05.2017 0.63 季度
#AIG 02.05.2017 13.06.2017 27.06.2017 11.06.2017 0.32 季度
#AXP 26.03.2017 06.04.2017 09.05.2017 04.04.2017 0.32 季度
#BA 30.04.2017 11.05.2017 01.06.2017 09.05.2017 1.42 季度
#BAC 25.04.2017 01.06.2017 29.06.2017 30.05.2017 0.075 季度
#BK 19.04.2017 01.05.2017 11.05.2017 27.04.2017 0.19 季度
#BHP 26.02.2017 09.03.2017 27.03.2017 07.03.2017 0.8 半年
#C 02.04.2017 30.04.2017 25.05.2017 26.04.2017 0.16 季度
#CAT 11.04.2017 23.04.2017 19.05.2017 19.04.2017 0.77 季度
#CHL 02.04.2017 01.06.2017 09.07.2017 30.05.2017 0.72 季度
#CMCSA 25.01.2017 04.04.2017 25.04.2017 02.04.2017 0.1575 季度
#CSCO 14.02.2017 05.04.2017 25.04.2017 03.04.2017 0.29 季度
#CVX 25.04.2017 18.05.2017 11.06.2017 16.05.2017 1.08 季度
#DD 25.04.2017 14.05.2017 11.06.2017 10.05.2017 0.38 季度
#DIS 29.11.2016 11.12.2016 10.01.2017 07.12.2016 0.78
#F 09.04.2017 19.04.2017 31.05.2017 17.04.2017 0.15 季度
#FCX 29.09.2015 14.10.2015 01.11.2015 12.10.2015 0.05 季度
#FDX 16.02.2017 12.03.2017 02.04.2017 08.03.2017 0.4 季度
#GE 09.02.2017 26.02.2017 24.04.2017 22.02.2017 0.24 季度
#GILD 01.05.2017 15.06.2017 28.06.2017 13.06.2017 0.52 季度
#GS 16.04.2017 31.05.2017 28.06.2017 29.05.2017 0.75 季度
#HAL 07.02.2017 28.02.2017 21.03.2017 26.02.2017 0.18 季度
#HD 17.05.2017 31.05.2017 14.06.2017 29.05.2017 0.89 季度
#HON 23.04.2017 18.05.2017 08.06.2017 16.05.2017 0.665 季度
#HPQ 17.05.2017 13.06.2017 04.07.2017 11.06.2017 0.1327 季度
#IBM 24.04.2017 09.05.2017 09.06.2017 07.05.2017 1.5 季度
#INTC 22.03.2017 06.05.2017 31.05.2017 02.05.2017 0.2725 季度
#IP 08.05.2017 25.05.2017 14.06.2017 23.05.2017 0.4625 季度
#JNJ 26.04.2017 29.05.2017 12.06.2017 24.05.2017 0.84 季度
#JPM 20.03.2017 05.04.2017 29.04.2017 03.04.2017 0.5 季度
#KO 26.04.2017 14.06.2017 02.07.2017 12.06.2017 0.37 季度
#KHC 02.05.2017 18.05.2017 15.06.2017 16.05.2017 0.6 季度
#MA 06.02.2017 06.04.2017 08.05.2017 04.04.2017 0.22 季度
#MCD 25.01.2017 28.02.2017 14.03.2017 26.02.2017 0.94 季度
#MDLZ 16.05.2017 29.06.2017 12.07.2017 27.06.2017 0.19 季度
#MMM 08.05.2017 18.05.2017 11.06.2017 16.05.2017 1.175 季度
#MO 17.05.2017 14.06.2017 09.07.2017 12.06.2017 0.61 季度
#MON 26.01.2017 06.04.2017 27.04.2017 04.04.2017 0.54 季度
#MRK 22.05.2017 14.06.2017 25.05.2017 12.06.2017 0.47 季度
#MRVL 15.03.2017 03.04.2017 19.04.2016 30.03.2017 0.06 季度
#MS 18.04.2017 30.04.2017 14.05.2017 26.04.2017 0.2 季度
#MSFT 13.03.2017 17.05.2017 07.06.2017 14.05.2017 0.39 季度
#NKE 10.05.2017 04.06.2017 04.07.2017 31.05.2017 0.18 季度
#ORAN 01.03.2017 08.06.2017 05.07.2016 06.06.2017 0.4227 半年
#ORCL 14.03.2017 11.04.2017 25.04.2017 09.04.2017 0.19 季度
#PBR 19.03.2014 06.04.2014 06.04.2014 02.04.2014 0.4439
#PEP 01.05.2017 01.06.2018 29.06.2017 30.05.2017 0.805 季度
#PFE 26.04.2017 11.05.2017 31.05.2017 09.05.2017 0.32 季度
#PG 10.04.2017 20.04.2017 14.05.2017 18.04.2017 0.6896 季度
#POT 09.05.2017 29.06.2017 29.06.2017 27.06.2017 0.10 季度
#QCOM 11.04.2017 30.05.2017 20.06.2017 25.05.2017 0.57 季度
#SBUX 20.03.2017 10.05.2017 25.05.2017 08.05.2017 0.25 季度
#SNDK 21.07.2015 02.08.2015 24.08.2015 29.07.2015 0.3 季度
#SPY 15.03.2017 20.03.2017 27.04.2017 16.03.2017 1.0331 季度
#T 30.03.2017 09.04.2017 30.04.2017 05.04.2017 0.49 季度
#TEVA 13.02.2017 04.06.2017 21.06.2017 31.05.2017 0.289 季度
#TRI 27.04.2017 17.05.2017 14.06.2017 15.05.2017 0.345 季度
#TRV 19.04.2017 08.06.2017 29.06.2017 06.06.2017 0.72 季度
#UBS 26.01.2017 08.05.2017 09.05.2017 07.05.2017 0.6005
#UL 20.04.2017 04.05.2017 06.06.2017 02.05.2017 0.3828 季度
#UPS 03.05.2017 14.05.2017 30.05.2017 10.05.2017 0.83 季度
#UTX 23.04.2017 18.05.2017 09.06.2017 16.05.2017 0.66 季度
#V 17.04.2017 18.05.2017 05.06.2017 16.05.2017 0.165 季度
#VZ 02.03.2017 09.04.2017 30.04.2017 05.04.2017 0.5775 季度
#WFC 24.04.2017 04.05.2017 31.05.2017 02.05.2017 0.38 季度
#WMT 20.02.2017 11.05.2017 04.06.2017 09.05.2017 0.51 季度
#XOM 25.04.2017 11.05.2017 08.06.2017 09.05.2017 0.77 季度